FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(zwrot bez podania przyczyny)

(formularz można skopiować, wypełnić i przesłać w terminie 14 dni od daty zakupu/otrzymania towaru)


Adresat: wojtek.com.pl Dorota Milcarz-Ossowicka, 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 109
email: wojtek@wojtek.com.pl

Oświadczenie Kupującego:

Ja/My (imię i nazwisko Kupującego) ….......................................................................................

Adres: …........................................................................................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy kupna/sprzedaży
następujących rzeczy:

..........….........................................................................................................................................


Data zamówienia(*)/ Data odbioru rzeczy(*)    .................................       ...................................

Numer zamówienia: .................................Dane dostawy (wypełnić jeśli inne niż Kupującego):

Imię i nazwisko: ….......................................................................................................................

Adres:............................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego (wypełnić jeśli inny niż przy opłaceniu zamówienia):

...................................................................................................................................................

Oświadczam/my, że Kupujący jest/nie jest (*) przedsiębiorcą.
Jeśli Kupujący jest przedsiębiorcą, oświadczam/my, że zakup jest związany z jego działalnością gospodarczą
ale nie stanowi przedmiotu działalności.
(Oświadczenie w związku z art. 38a Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)

Podpis konsumenta(-ów): ….......................................        ...........................................


Data.........................

(*) Niepotrzebne skreślić.


Przejdź do góry